- Domenii / teme de cercetare științifică - Departamentul Drept și Științe administrative


CENTRUL DE CERCETARE ÎN ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE

- Centrul de cercetare are misiunea de a desfăşura activităţi de cercetare în domeniul dreptului şi al ştiinţelor administrative.

- Misiunea centrului are ca obiective generale următoarele:

  • cunoaşterea aprofundată a instituţiilor din domeniul Ştiinţelor juridice şi administrative;
  • conectarea sistemului de învăţământ superior românesc la sistemele de învăţământ şi cercetare ale ţărilor U.E. prin dezvoltarea de relaţii eficiente de parteneriat atât cu instituţiile naţionale cât şi internaţionale;
  • integrarea în reţelele universitare naţionale şi internaţionale pe criterii de performanţă şi complementaritate;
  • atragerea tinerilor absolvenţi (în special masteranzi) în programe de cercetare care să le trezească dorinţa perfecţionării continue;
  • adaptarea ofertei educaţionale la realităţile societăţii în care trăim şi la evoluţia structurală curentă a mediului de afaceri românesc şi european;
  • formarea de specialişti cu o pregătire profesională, competitivi pe piaţa muncii naţionale şi a comunităţii U.E.
  • încurajarea dezvoltării unor nuclee de cercetare interdisciplinare şi stimularea conectării la programe internaţionale prin parteneriate sau colaborări care să se finalizeze cu publicaţii în reviste cotate în bazele de date internaţionale.

- Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare, dezvoltare, inovare si gradul de recunoastere a acestora

Referitor la valorificare rezultatelor cercetării prezentăm următoarele metode de valorificare:
a) prin intermediul publicaţiilor periodice editate în cadrul facultăţii – Revista Facultăţii de Drept din Oradea, indexată BDI;
b) participări la sesiunile de comunicări ştiinţifice, conferinţe naţionale şi internaţionale, organizate fie de Universitatea din Oradea, fie de alte instituţii recunoscute;
c) publicare de cărţi de specialitate şi articole în revistele de specialitate naţionale, cum sunt Dreptul, Revista de Drept comercial, Revista de Drept penal, Pandectele Române, Revista Română de Jurisprudenţă etc;
d) participarea în colectivele pentru redactarea unor acte normative importante;
e) participarea în cadrul proiectelor de cercetare.