Concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar pe durată determinată, pozitia 34 din statul de funcții al Departamentului Drept și Științe Administrative se va desfășura vineri, 21.01.2022, la sediul Facultăţii de Drept (sala 107, etaj I - Sala consiliu), după următorul program:

  - Proba scrisă - Ora 14.00

 -  Interviul -  Ora 16.00In urma derulării concursului pentru postul de asistent universitar pe durată determinată, poziția 34 din statul de funcții al Departamentului Drept și Științe Administrative, rezultatele obținute sunt următoarele:

Candidat: Bodea Corina

Proba scrisă - 8,00

 - Interviul - 9.00


Media finală: 8.50
 
Comisia de concurs,
   prin președinte: 
conf.univ.dr. Cristian Dumitru Miheș
F A C U L T A T E A   D E   D R E P T
are onoarea de a vă invita la conferinţa internaţională bienală cu tema:
 
„30 ani de la adoptarea Constituției României.
Relația între dreptul intern și dreptul european”
 
Evenimentul se va desfăşura în perioada 19-20 noiembrie 2021, on line, datorită condițiilor sanitare din prezent.
Participarea Dumneavoastră la această manifestare ştiinţifică, alături de colegi din mediul academic juridic şi din profesiile juridice,
va constitui un bun prilej de întâlnire a specialiştilor din domeniul Dreptului şi va contribui la dezvoltarea relaţiilor de colaborare din acest domeniu.

Lucrările prezentate şi acceptate pentru publicare, vor fi incluse numărul 2/2021 al Revistei Facultății de Drept Oradea,
publicat la editura „ProUniversitaria”, conform condiţiilor de publicare ale revistei.
 
Decan,
Conf. univ. dr. Cristian Dumitru MIHEȘ
 „Changing lives. Opening minds”.
MOBILITĂŢI  STUDENŢI
pentru  anul universitar 2021-2022

 În atenţia studenţilor/masteranzilor Facultăţii de Drept

Selecţia pentru bursele ERASMUS+ (studiu și plasament) va avea loc în data de 29.04.2021, ora 14.00.

În vederea participării la selecție, vă adresăm rugămintea de a transmite în intervalul 26.04.-28.04.2021 Dosarul candidaţilor  ce cuprinde următoarele acte:

  • copie act identitate;
  • o adeverinţă care să ateste calitatea de student/masterand al Facultăţii de Drept (adeverința se solicită prin Secretariatul facultății, pe e-mail)
  • scrisoare de intenţie + CV (într-o limbă de circulaţie internaţională; pentru studenţii care candidează pentru o bursă Erasmus+ în Franţa aceste acte trebuie întocmite în limba franceză); (vă rugăm să utilizaţi model CV Europass cu poză)
  • dovada cunoaşterii unei limbi de circulaţie internaţională (franceză, engleză etc ) – atestată prin certificat de competenţă lingvistică.

Conform prevederilor Anexei 17 la H.S. nr.4/27.04.2020,  studenții vor transmite documentele în format electronic coordonatorului pe facultate, care le va înainta membrilor comisiei”.

Adresa de corespondență: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lista universităților partenere (acorduri 2021/2022) o puteți consulta la https://www.uoradea.ro/display23367

 *** Atenție:

Candidații trebuie să prezinte rezultate academice bune în anii universitari anteriori și să fie integraliști până la ultima sesiune anterioară mobilității inclusiv;

 Studenții în an final pot participa la selecție pentru un alt ciclu de studiu, mobilitatea putându-se derula doar pe baza unei adeverințe care să ateste faptul că aceștia sunt înmatriculați la respectivul ciclu de studii la momentul încheierii contractului financiar cu UO.

 Pentru alte detalii legate de program vă rugăm să contactaţi responsabilul cu Relaţiile Internaţionale din cadrul facultăţii:

-Lect.univ.dr. Diana CÎRMACIU email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nu ratați șansa de a fi studenți ERASMUS!Bucurați-vă de experiența unui nou mod de învățare și socializare, oportunitatea de a vă îmbunătăți cunoștințele de limbă străină, recunoaștere academică a mobilității (credite ECTS)!

Vă așteptăm cu drag!