Burse sociale 2023 - 2024

  - Salariul minim net pe economie care se ia în calcul, pentru stabilirea venitului minim net pe membru de familie, în vederea acordării burselor sociale pentru semestrul I al anului universitar 2023-2024 este de 1.898 lei/lună.

 - Pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei este necesar acordul olograf al studentului/studentei și membrilor familiei:

 - Perioada care se ia în calcul o reprezintă ultimele 12 luni anterioare cererii, adică OCTOMBRIE 2022 – SEPTEMBRIE 2023.

 
Bursele de ajutor social se acordă conform următoarelor criterii și priorități:

 • Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează până la împlinirea vârstei de 26 de ani. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile nete cu caracter permanent realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit. Prin venituri netese înţelege totalitatea sumelor primite/realizate de persoana singură, respectiv de fiecare membru al familiei, reprezentând valoarea obţinută după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Pentru studenţii cu vârsta între 26 şi 35 de ani, venitul lunar mediu net se va calcula ţinând cont doar de veniturile personale ale acestora şi ale persoanelor pe care le au în grijă, precum copii, soţie etc., în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

            Potrivit ordinului Ordinul Ministerului Educației nr. 6463 / 2023 – privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă, bursele de ajutor social se acordă, conform următoarelor priorităţi şi criterii:

 1. studenţilor orfani de unul sau ambii părinți, studenții care provin din familii monoparentale sau studenții proveniți din centre de plasament și care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;
 2. studenților bolnavi de tuberculoză, care se află în evidența unităților medicale — pe perioada tratamentului tuberculostatic, diabet insulino necesitant, boli maligne, sindroame de mal absorbție severe, boală cronică de rinichi în program de dializă, astm bronșic persistent moderat sau sever, epilepsie grand mal, cardiopatii congenitale, hepatită cronică cu fibroză avansată (stadiu F3 sau F4), glaucom, miopie gravă, boli imunologice autoimune forme severe, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice severe care necesită tratament continuu sau spitalizări frecvente, surditate bilaterală, fibroză chistică, cei infectați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor și încadrați într-un grad de invaliditate;
 3. studenților a căror familie nu a realizat în cele 12 luni (octombrie 2022 – septembrie 2023) un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.

 - Sintagma „familie monoparentală” desemnează familia formată din persoana singură şi copilul/copiii aflat/aflaţi în întreţinere, în vârstă de până la 18 ani sau de până la 26 de ani pentru cei care urmează o formă de învăţământ — cursuri de zi, organizată potrivit legii, şi care locuiesc şi gospodăresc împreună.

        Prin „persoană singură din familia monoparentală” se înţelege persoana care se află în una dintre următoarele situaţii:

 1. este necăsătorită;
 2. este văduvă;
 3. este divorţată;
 4. al/a cărei/cărui soţ/soţie este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;
 5. al/a cărei/cărui soţ/soţie se află în una dintre situaţiile prevăzute la 178 lit. c) sau d) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. al/a cărei/cărui soţ/soţie este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
 7. a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la a)—e).     

- Se asimilează termenului „familie” şi persoana/ persoanele care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei părinţilor sau tutorelui, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care locuieşte/locuiesc împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa/lor.

Acte necesare:

 • Cerere tip  – (se descarcă și se listează față-verso)
 • Acordul membrilor de familie, respectiv a studentului pentru verificarea datelor din dosar;
 • copie după certificatul de naştere si cartea de identitate pentru student;
 • adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;
 • declaraţii pe propria răspundere a unuia dintre părinţi, dată la un notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru copiii minori aflaţi în întreţinerea familiei, dar care nu urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii;
 • documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale şi ale membrilor familiei pentru perioada luată în calcul (OCTOMBRIE 2022 – SEPTEMBRIE 2023);
 • declarații pe propria răspundere, date de fiecare părinte care nu obține nici un fel de venit  (de specificat perioada luată în calcul – octombrie 2022 – septembrie 2023), în faţa unui notar;
 • ancheta socială;
 • adeverinţă de la centrul de plasament;
 • copie sentinţă de divorţ;
 • copie certificatele de deces ale părinţilor (dacă este cazul);
 • copii xerox după Certificat de naştere, Carte de identitate ale membrilor familiei (nu se socotesc acei fraţi, surori, care au un alt domiciliu în C.I. decât cel al solicitantului de bursă socială);
 • Situaţii medicale ale studenţilor/părinţilor, adeverinţă de la medicul specialist, vizată de medicul universităţii; (unde este cazul).

 - Orice act care justifică situaţia socială a studentului.

- Cerere pentru acordarea bursei sociale 2023 (*.pdf)
- Acord privind prelucrare date personale studenti 2023 
(*.pdf)
- Acord privind prelucrare date personale pentru fiecare membru al familiei 2023 
(*.pdf)
DATA PRELUĂRII DOSARELOR (în Sala 012 sau 011):

- Specializarea - Drept (An I, II, III)    - Vineri, 17.11.2023 de la ora 12.00;

- Specializarea - Drept (An IV)            - Vineri, 17.11.2023 de la ora 14.00;

- Specializarea – Adm. publică            - Vineri, 17.11.2023 de la ora 14.00;

- Masterat                                        - Vineri, 17.11.2023 de la ora 15.00.

 


Anunt reduceri/scutiri taxa - an universitar 2023/2024
Cerere - Anexa 11- Propuneri privind beneficiarii de burse de merit/socială - Sem. II 2022/2023
* Eventualele contestații se trimit pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până marți-02.05.2023, orele 14.00


- Condiții/Acte Bursă socială - Sem. II 2022/2023
- Cerere conform procedurii UO - Sem. II 2022/2023

- Cerere / Declarație venituri - Facultatea de Drept- Sem. II 2022/2023
Cererile se semnează olograf!